Kominictví, Stanislav Šolc image001.png, 603kB

Čištění komínů, prohlídka spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádíme čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě, na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Dne 1. března 2010 vstoupila v účinnost 1. ledna 2011 a nahradila stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dle tohoto nařízení je každý provozovatel spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva povinen zajistit kontrolu veškerých spalinových cest min. 1x ročně. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba. Kominík následně vystaví zprávu o kontrole spalinové cesty, kterou předá majiteli kontrolovaného objektu. Zpráva o provedené kontrole musí být vyhotovena dle normativního vzoru. Dle přání zákazníka se při této kontrole taktéž provádí i čištění spalinové cesty.

© 2012 Kominictví, Stanislav Šolc | Grafika a aplikace Tomáš Labuť